+8 votes
13.9k views

Te jene te formatit PDF dhe nese e mundur ne gjuhen shqipe sepse nuk di mire anglisht...Faleminderit

in Programim nga Fillestar (1.4k points)  
reopened nga | 13.9k views

6 Answers

0 votes

Algoritmet ne C++

Ushtrime ne C++

Ushtrime te tjera ne C++

Bazat e C++

Te gjithe librat mund te shkarkohen nga cdo pajisje dhe jane ne formatin PDF, Shqip. Suksese

nga Mjeshtër (7.4k points)  
0 votes

Me dergo nje email ne kete adrese dhe te dergoj disa leksione per bazat ne C++ ne shqip

zanaisaku01@gmail.com

nga  
0 votes
nga (960 points)  
0 votes

Display Largest Element of an array

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i, n;
  float arr[100];

  cout << "Enter total number of elements(1 to 100): ";
  cin >> n;
  cout << endl;

  // Store number entered by the user
  for(i = 0; i < n; ++i)
  {
    cout << "Enter Number " << i + 1 << " : ";
    cin >> arr[i];
  }

  // Loop to store largest number to arr[0]
  for(i = 1;i < n; ++i)
  {
    // Change < to > if you want to find the smallest element
    if(arr[0] < arr[i])
      arr[0] = arr[i];
  }
  cout << "Largest element = " << arr[0];

  return 0;
}

Check Palindrome Number

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int n, num, digit, rev = 0;

   cout << "Enter a positive number: ";
   cin >> num;

   n = num;

   do
   {
     digit = num % 10;
     rev = (rev * 10) + digit;
     num = num / 10;
   } while (num != 0);

   cout << " The reverse of the number is: " << rev << endl;

   if (n == rev)
     cout << " The number is a palindrome.";
   else
     cout << " The number is not a palindrome.";

  return 0;
}
nga Mjeshtër (7.4k points)  
0 votes

http://gen.lib.rus.ec/search.php?mode=last
ky linku shkarkon libra pafund

nga (530 points)  
0 votes
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
int mdays[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
int DaysinWeek = 0;
int year;
int day;
int FirstDayOfMonth = 0;
int month = 1;
cout << "Calendar Program" << endl << endl;
cout << "Please enter the year: ";
cin >> year;
if (year < 0)
{cout << "The year must be greater than or equal to 0!" << endl;
return 0;}
cout << "Please enter the day of the week of January 1st." << endl;
cout << "Enter 0 for Sunday, 1 for Monday, ..., 6 for Saturday: ";
cin >> day;
if (day < 0 || day > 6)
{cout << "The day of January 1st must be between 0 and 6!" << endl;
return 0;}
cout << endl << endl;
// Print this year's calendar
for (int month = 0; month < 12; ++month) {
{
for (int i = 0; i < DaysinWeek; ++i)
{cout << setw(3) << " ";}
if (month == 0)
{cout << "January \n";}
if (month == 1)
{cout << "February \n";
 if (year % 400 == 0 || (year % 4 == 0 && year % 100 != 0))
mdays[1] = 29;}
if (month == 2)
{cout << "March \n";}
if (month == 3)
{cout << "April \n";}
if (month == 4)
{cout << "May \n";}
if (month ==5)
{cout << "June \n";}
if (month == 6)
{cout << "July \n";}
if (month == 7)
{cout << "August \n";}
if (month == 8)
{cout << "September \n";}
if (month == 9)
{cout << "October \n";}
if (month == 10)
{cout << "November \n";}
if (month == 11)
{cout << "December \n";}
}
//spaces
for (int i = 0; i < day; i++)
  {cout << " ";
}
 //Determine where the first day begins
day = 0;
  for (FirstDayOfMonth; FirstDayOfMonth < day; ++FirstDayOfMonth)
  {  
    cout << setw(3);
  } 
// Print this month's calendar
for (int mday = 0; mday < mdays[month]; ++mday) {
cout << setw(3) << mday + 1;
DaysinWeek++;
if (DaysinWeek == 7) {
cout << "\n" << setw(3);
DaysinWeek = 0;
}
}
// Set up for the next month
if (DaysinWeek != 7) {
cout << "\n";
}
cout << endl;
day = DaysinWeek + 1;
}
return 0;
}
nga Mjeshtër (7.4k points)  
Mirë se vini në mepyet.al, forumi ku mund të bëni pyetje dhe merrni përgjigje nga anëtarët e tjerë të komunitetit.

  Ende askush këte muaj

  Dhurata mujore
  1. Vendi pare: Profesor
  2. Vendi dyte: Mjeshtër
  3. Vendi 3: Student

  9 në linjë
  0 Antar dhe 9 mysafir
  Vizitat sot : 187
  Vizitat e djeshme : 188
  Të gjitha Vizitat : 1940058